Eltérő megállapodás kivételével az alábbi áruszállítási és kapcsolódó szolgáltatások feltételei érvényesek.

Eladó: Vörsas Kft.

Vevő: az természetes vagy jogi személy, aki vásárolja az eladó termékeit és/vagy szolgáltatásait.

Termék: Vörsas által gyártott és forgalmazott csőidomok, csövek, műanyag hegesztőgépek és alkatrészei, illetve egyéb Vörsas Kft. által forgalmazott termékek

Jelen általános szállitási fellételeket az Eladó által forgalmazott árukra és e körben az Eladó és Vevő között létrejövő összes szerződéses és üzleti kapcsolatra alkalmazni kell. A Vevő saját üzleti feltételei eltérő megállapodás hiányában az Eladó által el nem fogadottnak tekintendők. Jelen általános szállítási feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

 

Szerződés létrejötte

Szállitási szerződés akkor jön létre, ha a Vevő írásos megrendelését az Eladó írásban visszaigazolja, vagy a közvetlen raktárról történő raktári eladásnál a megrendelést teljesíti, mely esetben a visszaigazolást a számla helyettesíti.

A megrendelés az Eladó által történő eltérő elfogadása, így a megrendeléstől eltérő visszaigazolása új ajánlatnak minősül. Ha az Eladó ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttség a megadott határidőig vagy 30 napig érvényes. Az Eladónál raktáron nem lévő árukra vonatkozó megrendelését a Vevő egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

 

 1. Teljesítés

Teljesítés kizárólag írásos visszaigazolásunk, egyéb írásos megegyezés, valamint jelen szállítási feltételek alapján történik. Amennyiben jelen szállítási feltételek egyes pontjai hatályukat vesztik, a többi pont ettől függetlenül érvényben marad. Esetleges megállapodások és változtatások érvényesítéséhez írásos igazolásunk szükséges. A vevő által meghatározott általános üzleti szabályok csak akkor egészíthetik ki, ill. helyettesíthetik a fenti feltételeket, ha mi írásban jóváhagytuk érvényességüket. Szállítmányunk átvétele a jelen feltételek és szabályok elfogadásával egyenértékű.

Az Eladó a megrendelt és visszaigazolt terméket a megállapodott határidőre vagy a határidőn belül a Vevőnek készre jelenti, és rendelkezésre bocsátja. A termék minőségi és mennyiségi átvétele a termék átadásakor történik.

Ábráinkon, rajzainkon, méret- és súlytáblázatainkban, stb. szereplő adatok csak közelítő értékek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Árajánlatainkat, terveinket, költségvetéseinket, stb. a vevő kizárólag a szállításra vonatkozó tárgyalások során és a megrendelésnél használhatja fel, amit sokszorosítani vagy egy harmadik fél számára közvetve vagy közvetlenül hozzáférhetővé tenni tilos. Néhány dokumentum azután is a mi tulajdonunkhoz tartozik, hogy azt a vevőnknek átadtuk. Amennyiben a szerződés nem jön létre jogosultak vagyunk az átadott dokumentumokat visszakövetelni.

 

 1. Szállítás

Az termék elszállításáról a Vevő köteles gondoskodni, kivéve ha a Vevő elfogadta az Eladó által küldött vagy webáruház rendelésben feltüntetett szállítási díjat. Az Eladó a szállítási díjat csak visszaigazolását követően köteles tartani. Technikai hibák esetén a szállítási díj módosulhat, amelyet az Eladó jelez a Vevőnek és annak írásos elfogadásával válik érvényessé. Ellenkező esetben az Eladó a kiszállítás szervezését megtagadhatja. A Vevő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időből köteles kiállítani, hogy a berakására elegendő idő álljon rendelkezésre. 

A szállítási határidők, időpontok csak irányadóak, és az írásos visszaigazolástól érvényesek. A szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik, amennyiben bármilyen akadályoztatás – akár a mi beszállítónk részéről – merül fel, pl. sztrájk, lezárások vagy egyéb olyan előre nem látható és nekünk fel nem róható esemény (vis major) történik, amely számunkra a szállítást lényegesen megnehezíti vagy lehetetlenné teszi. A szállítási határidőket akkor tudjuk betartani, ha legkésőbb az egyeztetett szállítási időpontig a veszély elhárul.

Információ szállítási díjakról

 

 1. Kárveszély átszállás

A kárveszély – akár részszállítmányok esetén is – az árunak a gyárból való kikerülésével, ill. a vevő részére történő átadásával átszáll a vevőre.

A kárveszély – akár részszállítmányok esetén is – a rendelkezésre bocsátással, ill. az átvételre való készség tanúsításával átszáll a vevőre, ha az árutovábbítás, ill. átadás rajtunk kívül álló okok miatt késlekedik vagy elmarad.

Egyéb esetekre az INCOTERMS 2010 szerződéskötés napján érvényes változata vonatkozik.

 

 1. Ár

Egyéb megállapodás nélkül a forgalmazott vagy gyártott kereskedelmi árukra www.vorsas.hu webáruházban feltüntetett árak, mint listaárak érvényesek csomagolási, rakodási és biztosítási költség nélkül. Minden más termékre és szolgáltatásra írásos árajánlatkérés alapján adunk árat.

Amennyiben az árut a vevő leszállítva kéri az ár, rakodási és szállítási költség nélkül értendő. A webáruházunkban szereplő termékek ára bruttó árak (az áfát tartalmazzák). A szerződésben szereplő árak az Eladó telephelyén történő átvételre értendők.

Az árak alapját a webáruházban megjelölt árak, a webáruház által visszaigazolt árak vagy árajánlat esetén az árajánlat időpontjában érvényes listaárak képezik. Amennyiben a vevő és az eladó külön szerződésben nem állapodnak meg konkrét árakban vagy kedvezményben úgy az árváltozás a vevőt terheli vagy neki kedvez. Nagykereskedelmi partnereinkkel kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint járunk el, amely paramétereket beállítást követően a www.vorsas.hu webáruházunkban érvényesítjük.

Nyitott áras szerződéseknél a szállítás napján érvényes árral kell számolni. A fizetés a visszaigazolásban szereplő megállapodás szerint történik.

Devizában kötött szerződéseknél ez eladónak joga van árfolyam ingadozás esetén kérni, hogy a szerződéskötés időpontjában érvényes eredeti paritás, – mely a szerződés ár alapját képezi – megmaradjon. Amennyiben az eladó szerződésben közölt igényei veszélyeztetetté válnak, jogában áll igényeinek további fenntartása mellett, minden kártérítési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállni, amennyiben a vevő az eladó által megjelölt határidőn belül megfelelő biztosítékkal nem szolgál.

A szerződésben szereplő vételárat az Eladó egyoldalúan akkor változtathatja meg, ha:

 • a jogszabály hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,
 • a szerződéskötés után olyan tény, körülmény vagy esemény következett be, mely a legnagyobb kereskedői gondosság mellett sem volt előre látható,
 • A szerzödéskötés és a teljesítés időpontja közölt legalább 15 nap eltelt, és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint ártolyamát az EURO-hoz vagy konvertibilis devizához képest leértékelte.

Az Eladó a fenti pontokban foglalt árváltoztatása esetén a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy az Eladóval szemben kártérítési igénye lenne.  

 

 1. Fizetés

A fizetést a megjelölt fizetési feltételeknek megfelelően kell teljesíteni.

A vevőnek nincs joga fizetést mennyiségi kifogás, szavatossági igény vagy egyéb, az eladó által nem elfogadott igény miatt visszatartani.

Amennyiben a vevő a megállapodott összeg fizetésével vagy egyéb teljesítéssel késlekedik, úgy az eladó ragaszkodhat a szerződésben foglaltakhoz és

 1. a) saját kötelezettségeit, az elmaradt fizetések és egyéb kötelezettségek behajtásáig elhalasztja;
 2. b) a szállítási határidőt ennek megfelelően módosítja;
 3. c) a teljes, még nyitott vételárat érvényesíti;
 4. d) amennyiben a vevő részéről a 8. pont értelmében semmilyen felmentő magyarázat nem érkezik, az esedékességtől számítva a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott banki alapkamat + 4% késedelmi pótlék kerül felszámításra vagy pedig meghatározott türelmi idő lejárta esetén a szerződést felbontja.

Amennyiben az előző pontban meghatározott türelmi idő lejárta után a késedelmes fizetés vagy egyéb teljesítés nem történik meg, úgy az eladó írásban felbonthatja a szerződést. A vevő köteles az eladó felszólítására a már leszállított árut az eladónak visszaszolgáltatni és az áru esetleges értékcsökkenését megfizetni, valamint minden jogi ráfordítást, amely a szerződés megkötéséhez szükséges volt, köteles az eladónak megtéríteni. Még le nem szállított áru esetén az eladónak jogában áll az elkészült, illetve megmunkált elemeket a vevő rendelkezésére bocsátani és ezért az eladási ár megfelelő hányadát felszámítani.

A Vevő fizetési késedelme esetén az árengedmények érvénytelenek. A Vevő bármely mértékű fizetési késedelme esetén az Eladó felé fennálló teljes tartozása azonnal esedékessé válik és az Eladó az általa korábban megadott fizetési határidők egyoldalú módosítására jogosult. Ez a jog az Eladótól a Vevő fizetésképtelensége esetén is megilleti.

A fizetésképtelenség ténye bizonyítottnak tekintendő, ha a Vevő csődeljárás iránti kérelmet vagy bármely 3. személy a Vevő ellen a bíróságon felszámolási kérelmet terjesztett elő, illetve, ha a fenti eljárásokról az Eladónak hitelt érdemlő tudomása van.

Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult a jövőbeni megrendelésekre csak készpénzes megrendelést elfogadni, továbbá a Vevő fizetési késedelme vagy nem fizetése időtartamára az Eladó jogosult a Vevővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek  minősülne. Az Eladó a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti.

A Vevő a vételár-tartozása alapján az Eladóval szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési igények) beszámítással nem élhet.

 

 1. Tulajdonjog

Mindaddig, amíg a vevő nem teljesít minden pénzügyi kötelezettséget, a termék az eladó tulajdonában marad. Ez a rendelkezés a Vevő számára nem jelent elállási okot és nem teremt az Eladó számára az termékre vonatkozóan visszavételi kötelezettséget.

A vevő köteles a tulajdonjog megőrzéséhez szükséges formai követelményeknek eleget tenni. Zálogosítás vagy egyéb igénybevétel esetén a vevő köteles az eladó tulajdonjogát érvényesíteni, és őt haladéktalanul értesíteni.

Az áru megmunkálása, illetve új egységgé történő feldolgozása során az új egység a részesedés arányában az áru értekének megfelelően az eladó tulajdonában marad. Tovább értékesítésből eredő követelések esetén a vevő minden egyéb jogáról az eladó javára lemond. Amennyiben ez utóbbi a bármikor rendelkezésére álló jogot a követelés behajtására nem használja fel a vevőnek joga és kötelessége, hogy az eladónak a szóban forgó összeget haladéktalanul beszolgáltassa. A vevőnek a tulajdonjoggal bíró árut csakis a szokásos kereskedelmi forgalomban szabad értékesíteni, és sem elzálogosítania, sem pedig biztosítékként beszolgáltatnia nem szabad. A vevő köteles a jogainak egy harmadik személy által történt bármi nemű csorbításától az eladót megkímélni, illetve ilyen esetek bekövetkeztéről értesíteni.

Ha az Eladó és a Vevő egyedi megállapodása alapján a termék visszavételére mégis sor kerül, akkor a Vevő manipulációs költség megfizetésére köteles.

 

 1. Minőség, jótállás és szavatosság

Az Eladó a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szabályai szerint tartozik felelősséggel.

Az Eladó a termékek minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint használati, kezelési tájékoztatót és jótállás esetén jótállási jegyet bocsát a Vevő rendelkezésére. Az Eladó szavatolja, hogy a termékek a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Érték csökkentett, leértékelt (sérült) termék vásárlása esetén a Vevő minőségi kifogással nem élhet.

Minőségi kifogás esetén az Eladó saját döntése alapján a hibás termék(ek)et kicseréli vagy árengedményt ad.

Szállításainkban és szolgáltatásainkban fellelhető esetleges hiányosságokért, valamint az üzembe helyezéstől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kárveszély átszállása utáni 12 hónapig felmerülő minőségi kifogásokért jótállunk úgy, hogy ha a vevő a hiányosságot haladéktalanul írásban jelzi, választásunk alapján, vagy a felhasználás helyszínén, vagy a szervizünkben maradéktalanul kijavítjuk azt, vagy szükség esetén beszállító bevonásával pótlással szolgálunk, feltéve, ha a kár bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtti időből származik.

A pótolt alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek, és felszólításra rendelkezésünkre kell bocsájtani azokat.

Szavatossági (alkalmassági) idő vagy kártérítési jog érvényesítésének igénye esetén a Vevő tartozik az Eladó vélelmezett hibás teljesítését bizonyítani.

A károsult áru hiányának pótlására szolgáló be- és kiszerelést – esetleg többször is – a vevő saját költségére végzi. Az esetleges szállítási költségek a vevőt terhelik. Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a hiány a kárveszély átszállása utáni időszakból származik, úgy az üzembe helyezés költségei is a vevőt terhelik.

Nincs mód kártérítésre abban az esetben, ha a vevő az árun előzetes beleegyezésünk nélkül változtatásokat vagy üzembe helyezési munkálatokat végez vagy végeztet, ha nem biztosítja a szakszerű üzembe helyezés feltételeit, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, különösen akkor, ha a fizetéssel részben vagy egészben elmaradásai vannak. A kiegészített darabokért és javításokért, akár magáért az áruért a jótállási időn belül jótállunk.

Amennyiben az általunk végzett utólagos javítás hiányos vagy egyáltalán nem sikerül, és megfelelő türelmi idő letelte után sem sikerül a hibát kijavítani a vevő értékcsökkentésért folyamodhat. Amennyiben az értékcsökkenés mértékében nem sikerül megegyezni, a vevő visszaléphet: elállhat a szerződéstől és a vásárlástól. Minden további igény jogtalan.

A vevőt megillető jótállási igény hat hónappal a hiányosság haladéktalan jelzése után, – de nem a jótállási idő lejárta előtt, az első bekezdés szerint – elévül.

Nem vonatkozik a jótállás a természetes elhasználódásból, nem megfelelő üzemi és beépítési körülményekből, szakszerűtlen összeszerelésből vagy nem megfelelő karbantartásból eredő károkra.

Az eladó nem köteles semmiféle kártérítést adni a vevőnek személyi sérülések, vagy olyan anyagi károk esetén, melyek nem képezték a szerződés tárgyát, valamint egyéb károkért vagy nyereségelmaradásért, amennyiben azok nem olyan egyedi esetet képeznek, amelyben az eladót felelősség terheli.

Abban az esetben, ha az eladó részéről a teljesítés akadályoztatva van, a vevő jogosult elállni a szerződéstől. Minden további igény jogtalan.

 

 1. Mentelmi jogok

Az alábbi körülmények számítanak mentelmi jogként, amennyiben azok a szerződéskötés után lépnek fel és annak elégtételét akadályozzák: munkaügyi konfliktusok és minden egyéb a partnerektől független körülmény, mint például tűzeset, mobilizálás, elkobzás, embargó, deviza átutalási tilalom, lázadás, szállítóeszközök hiánya, általános ellátási hiány, az energiahasználat korlátozása.

Ezen körülmények következményeit a felek által vállalt kötelezettségek tekintetében, lásd a 1. és 5. pontban.

 

 1. Ipari jogvédelem

Amennyiben egy harmadik személy megsérti a szabadalmi jogokat és ezért a vevő számára az áru használatát részben vagy egészben megtiltják, úgy az eladó további igények kizárása mellett tetszés szerint vagy visszalép a szerződéstől, vagy saját költségére az áru használati jogát a vevőre átruházza, vagy az árut szabadalmi jog nélkül létrehozza, vagy másik hasonló teljesítményű, de szabadalmi jogot nem élvező tárggyal helyettesíti. Az eladó az előtte álló kötelezettségétől megszabadul, és kártérítést nem ad, ha a vevő szabadalmi jogsértés esetén nem jelentkezik haladéktalanul és egy harmadik személy szabadalmi díj igényének elhárításakor peres vagy nem peres úton támogatja. Az eladó nem ad kártérítést, ha a vevő tervei alapján gyárt, és ezáltal szabadalmi jogsértést követ el vagy olyan védelmi jogot sért.

 

 1. Bírósági illetékesség, alkalmazandó jog, teljesítés helye

Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és annak szállítási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A felek kötelezik magukat, hogy minden vitát elsősorban békésen, közvetlen tárgyalások útján fognak rendezni. Amennyiben ez ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, akkor a jelen Általános Szállítási Feltételek alapján az Eladó és a Vevő között kötött minden eseti szerződésből származott jogvitára  a Pp. 41. §-ában foglaltaknak megfelelően  a felek alávetik magukat – hatáskör függvényében – a Budapest Járásbíróság, vagy a Budapesti Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Minden olyan vitás kérdést, amely az eladó és vevő közötti szerződésből ered, beleértve a váltókat és csekkeket, az eladó székhelye szerinti illetékes bíróság hivatott tisztázni. Az eladó ezen kívül a vevő helye szerinti illetékes bíróságot is felkérheti.

A felek megállapodhatnak egyéb bíróság illetékességében is.

A szerződés jogalapját a magyar törvények képezik, nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

A szállítás és fizetés teljesítésének helyét az eladó székhelye képezi még akkor is, ha megállapodás szerint az átadás egy másik helyen történik.

 

 1. Jogok átruházása

A szerződő felek a jelen általános szállítási feltételek , illetve a szerződés hatálya alá tartozó jogokat és kötelezettségeiket 3. személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ruházhatják át.

 

 1. Áru visszavásárlás

Az Eladó fél éven belül értékesített árut csak külön elbírálás alapján tud visszavásárolni és akkor is csak abban az esetben, ha az csomagolási egységben, eredeti csomagolásban, sértetlen állapotban, szennyeződés nélkül kerül átadásra.

Olyan árut, amely nem szerepel jelenlegi terméklistánkon, vagy nem tőlünk vásárolták, illetve egyedileg a Vevő megrendelésére szereztük be, nem tudunk átvenni. A tőlünk vásárolt termékekhez számlaszámot meg kell adni.

Pozitív elbírálás esetén is az áru visszavásárlás az eredeti vételár 70%-os értékén történhet. A nettó 100.000 Ft-nál magasabb áruérték esetében egyedi visszavételezési megállapodás szükséges.

Jelen szállítási feltételek visszavonásig érvényesek.

 

 1. Rendelés lemondása

Normál megrendelések esetén az Eladó az összekészített árukat legfeljebb 5 munkanapig köteles megőrizni, utána a Vevő megrendelését törli.

Egyedi beszerzett és gyártott termékeket, amelyeket a Vevő írásban (e-mail) megrendelt, az Eladó a Vevőnek leszámlázza akkor is, ha rendelkezésre állás esetén a Vevőnek nincs szüksége rá. Az Eladó ilyen megrendelések esetén jogosult előre fizetést kérni.